Learn Japanese - Medical Phrases

Here are some phrases to help you if you are not feeling well and need some medical help.

Are you feeling bad ? « Kibun ga waruii no ? »

You look like you’re not well : « Kibu ga warusou desu yo »

I’m not ok « Genki ja nai. »

What is the problem ? « Doushita no ? »

It’s painful : « Itai desu »

I have a fever : « Netsu ga arimasu »

I want to throw up : « Hakisou desu »

I have diarrhea : « Geri shite imasu »

I can’t sleep : « Nemuremasen »

Do you want me to call a doctor ? : « Issha wo yobimashou ka ? »

I have to stay in bed : « bedo ni inakute ha narimasen »

I have to stay at home : « iie no naka ni inakute narimasen »

I have a cold : « Kaze wo hiita »

I have influenza : « Influenza ni kakatta »

Where does it hurt ? : « Doko ga  itai desu ka »

I have a stomach ache : « i ga itai desu »

My throat hurts : Nodo ga itai desu »

My lower back hurts : « Koshi ga itai desu »

My shoulders hurt :  « Kata ga itai desu »

My eyes hurt :  « Me ga itai desu »

I have throbbling pain :  « Sugisugi itami ga arimasu »

It’s very painful : « Sugoku kurushi desu »

I have hypertension : « Kouketsuatsu wo shite imasu »

I can’t breathe : « Iki wo suru koto ga dekinai »

I feel dizzy : « Memai ga shimasu »

I’ve lost appetite : « shokuyoku ga arimasen »

I get chills : « Okan ga shimasu »

I have a stuffy nose : « Hana ga tsumate imasu »

I have a runny nose :  «  hanamizu ga tomarimasen »

I have nausea : « Hakike ga shimasu »

I’m itching : « Kayui desu »

I burned my hand : « Te wo yakedo shimashita »

I can’t stop coughing : « Seki ga tomarimasen »

I’m bleeding : « Shukketsu suru »

I cut my finger : « yubi ni kitte shimatta »

I fainted : « Ki wo ushimashita »

Are you taking any prescription drugs ? : « Ima, kusuri wo nomushu desu ka »

Is it serious ? : « Hidoi desu ka »

It’s not serious, don’t worry : « Taishita koto arimasen, shinpai shinai de »

Can you write me letter for my insurance : « Hoken no tame no tegami wo kaite mo ii desu ka »

I have alleries : « Alergi ga arimasu »

Do I have to be hopsitalised ? « Nyuin shinakereba narimasen ka »

You’ll be better in 2 or 3 days : « Futsuka ka mika de naoru deshou »

You have to go to the drugstore very soon : « Sugu kusuriya he itte kudasai »

I would like to make an appointment : « Yoyaku shitai no desu ga »

My tooth is painful : «  Ha ga itai desu »

Is it a caries ? : « Mushiba desu ka »

I broke one of my tooth :  « Ha ga ippon kakemashita »

My gums are bleeding : « Haguki kara chi ga dete imasu »

I would like a drug for a cold : « Kazegusuri ga hoshii no desu ga »

Do you have something for an headache : « Nanika zutsuuyaku ha arimasu ka ? »

Do you have some bandage : « Houtai ha arimasu ka »

I want something to help me sleep : « Nanika neru tame no mono wo kudasai »

Do you have something for the digestion : « Shouka sokushin no tameni nani ka arimasu ka »

Get well soon : Hayaku naoshite ne

Take care of you : Odaijini

I’m feeling well : « Yoku narimashita »