Chinese Vocabulary

Chinese Vocabulary

This page contains a table including the following: Chinese Words to help you with your Chinese vocabulary and expressions. Try to memorize the way they're used because they're very important in communication, and might be very helpful to convey your most important expressions. Make sure to check our Learn Chinese page, which contains several lessons that might help you in your learning process.

The following table contains important words about days and time in Chinese as well as in English.

English Chinese Words Mandarin Script
 
Time/ Days
SundaySheengChee er星期日
MondaySheengChee ee星期一
TuesdaySheengChee aar星期二
WednesdaySheengCheesan星期三
ThursdaySheengCheesi星期四
FridaySheengCheewo星期五
SaturdaySheengCheeleeyo星期六
Yesterdaydzwoteeyan昨天
Todayjeenteeyan今天
Tomorrowmeengteeyan明天
Daybayteeyan白天
Nightwanshang晚上
WeekSheengChee星期
Monthyoue
Yearneeyen
Secondmeeyaw
Minutefen
Hourshi
Morningdzaashang早上
Eveningwanshaang晚上
NoonJongwo中午
AfternoonSheeyawo下午
Midnightbanye半夜
NowSheeyandzey现在
Latereeyho以后

The following table contains important Chinese words about directions that you might use when lost:

English Chinese Expressions Mandarin Script
 
Directions
Above / Over dzay / shang在 / 上
After / Past dzay / ho在 / 后
Back / Behindhomeeyan后面
Before / In front of / Forwarddzai / Cheeyanmeeyan在 / 前面
Betweendzay / Jeejeeyan在 / 之间
CoordinatesSheeye tee aw协调
DegreesSho-ewey学位
DownSheeya
Eastdong
Faryoo-an
LongitudejeengSheeyan经线
Leftdzwo aa
LatitudeweySheeyan纬线
My position is ___.wo de weyJee shi ___我的位置是 ___
Nearkawjeen靠近
Northbay
Northeastdongbay东北
NorthwestSheebay西北
Righteeyo
Southnan
Southeastdongnan东南
SouthwestSheenan西南
Straight ahead.yeeJeSheeyang Cheeyan一直向前
Under ___ dzay ___ Sheeyaa在 ___ 下
Upshang
WestShee西


Chinese Vocabulary

The table below contains the most commonly used vocabulary in English and Chinese (simplified and pinyin), there are more than 300 words. The table includes the following: Chinese adjectives verbs, animals, body parts, objects food, people, and survival words that you might want to know when chatting. Most of the vocabulary is used for the everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them, if you don't know how to say a word then check our alphabet in Chinese which can be found on the menu above to get some help.

English Chinese Pinyin English Chinese Pinyin
 
Animals动物 dòngwùBody Parts身体部位 shēntǐ bùwèi
BearxióngArm手臂 shǒubì
Bird伯德 bó déBack后面 hòumian
CatmāoChest胸膛 xiōngtáng
Cow 奶牛 nǎiniúEar耳朵 ěrduo
Dog gǒuEyeyǎn
FishFaceliǎn
HorseFinger手指 shǒuzhǐ
Monkey hóuFingers手指 shǒuzhǐ
Mouse鼠标 shǔbiāoFootjiǎo
Pig zhūHair头发 tóufà
Sheep 绵羊 miányángHandshǒu
Headtóu
Adjective形容词 xíngróngcíHeart心脏 xīnzàng
Angry生气的 shēngqì dì / dí / deLegtuǐ
Bad糟糕的 zāogāo dì / dí / deMouthzuǐ
Beautiful美丽的 měilì dì / dí / deNeck颈部 jǐng bù
Cheap便宜的 piányi dì / dí / deNose鼻子 bízi
Clean清洁的 qīngjié dì / dí / deShoulderjiān
Cold寒冷的 hánlěng dì / dí / deStomachwèi
Different不同 bùtóngTeeth牙齿 yáchǐ
Difficult困难 kùnnánTongueshé
Early早的 zǎo dì / dí / deTooth齿 chǐ
Easy容易的 róngyì dì / dí / de
Friendly友好 yǒuhǎoObjects物体 wùtǐ
Good良好的 liánghǎo dì / dí / deBathroom浴室 yùshì
Heavy沉重的 chénzhòng dì / dí / deBedchuáng
Important重要 zhòngyàoBedroom卧室 wòshì
Married已婚 yǐ hūnCeiling天花板 tiānhuābǎn
Natural自然 zìránChair 椅子 yǐzi
Nice好的 hǎo / hào dì / dí / deClothes衣服 yīfu
Open打开 dǎkāiCoat外套 wàitào
Polite礼貌 lǐmàoCup世界杯 shìjièbēi
Poor贫穷的 pínqióng dì / dí / deDesktái
Rich丰富 fēngfùDress着装 zhuó / zháo / zhe zhuāng
Sad悲哀的 bēiāi dì / dí / deFloor地面 dìmiàn
Simple简单 jiǎndānForkchā / chǎ
Slow慢的 màn dì / dí / deFurniture家具 jiājù
Small小的 xiǎo dì / dí / deGlass玻璃 bōli
Sweet甜的 tián dì / dí / deHat帽子 màozi
Tall高的 gāo dì / dí / deHouse房子 fángzǐ
Warm暖和的 nuǎnhuo dì / dí / deInk油墨 yóumò
Wellhǎo / hàoJacket夹克 jiākè
Worse更糟糕的 gēng / gèng zāogāo dì / dí / deKitchen厨房 chúfáng
Worst最差 zuì chà / chāi / chāKnifedāo
Wrong错误的 cuòwù dì / dí / deLampdēng
Letterxìn
Miscellaneous Words杂项词 zá xiàng cíMap 地图 dìtú
Art艺术 yìshùNewspaper报纸 bàozhǐ
BookshūNotebook笔记本电脑 bǐjìběndiànnǎo
Dictionary词典 cídiǎnPants西裤 xī kù
Geography地理 dìlǐPaperzhǐ
History历史 lìshǐPen
Math数学 shùxuéPencil铅笔 qiānbǐ
Music音乐 yīnyuèPharmacy药房 yàofáng
Science科学 kēxuéPicture图片 túpiàn
Bank银行 yínhángPlate bǎn
Beach海滩 hǎitānRefrigerator冰箱 bīngxiāng
By bicycle骑自行车 qí zìxíngchēRestaurant餐厅 cāntīng
By bus巴士 bāshìRoof屋顶 wūdǐng
By car汽车 qìchēRoom房间 fángjiān
By train火车 huǒchēRug 地毯 dìtǎn
Cafe咖啡馆 kāfēiguǎnScissors 剪刀 jiǎndāo
Country国家 guójiāShampoo洗发水 xǐfàshuǐ
Desert沙漠 shāmòShirt衬衫 chènshān
Flowers鲜花 xiānhuāShoesxié
Football足球 zúqiúSoap肥皂 féizào
Forest森林 sēnlínSocks袜子 wàzi
Game游戏 yóuxìSpoon sháo
Check BelowForMore WordsCheck Below ForMore Words
English Chinese Pinyin English Chinese Pinyin
 
Garden花园餐厅 huāyuán cāntīngTable桌子 zhuōzi
House房子 fángzǐToilet厕所 cèsuǒ
Island海岛办事处 hǎidǎo bànshìchùToothbrush牙刷 yáshuā
LakeToothpaste牙膏 yágāo
Library图书馆 túshūguǎnTowel毛巾 máojīn
MountainshānT-shirtT恤
Movies电影 diànyǐngUmbrella sǎn
Ocean海洋 hǎiyángUnderwear内衣 nèiyī
Office办公室 bàngōngshìWall长城 Chángchéng
On foot徒步 túbùWallet钱包 qiánbāo
Player播放器 bōfàng qìWindow 窗口 chuāngkǒu
River
SeahǎiFood食物 shíwù
Soccer英式足球 yīng shì zúqiúApple苹果 píngguǒ
Supermarket超市 chāoshìApricotxìng
Swimming pool游泳池 yǒuyǒngchí / yóuyǒngchíBanana香蕉 xiāngjiāo
Theater剧场 jùchǎngBread面包 miànbāo
TreeshùBreakfast早餐 zǎocān
Butter黄油 huángyóu
Verbs动词 dòngcíCandy糖果 tángguǒ
Arrive到达 dàodáCarrot胡萝卜 húluóbo
Ask询问 xúnwènCheese奶酪 nǎilào
BeshìChicken小鸡 xiǎo jī
Become变为 biàn wèi / wéiDessert甜品 tiánpǐn
Begin开始 kāishǐDinner宴会 yànhuì
Break打断 dǎduànFish
Bring带来 dàiláiFood食物 shíwù
Build建造 jiàn zàoFruit水果 shuǐguǒ
Burn烧伤 shāoshāngGrapes葡萄 pútáo
Buy购买 gòumǎiIce cream冰淇淋 bīngqílín
Call呼叫 hūjiàoLamb羔羊 gāoyáng
Choose选择 xuǎnzéLemon柠檬 níngméng
Clean清洁的 qīngjié dì / dí / deLunch午餐 wǔcān
Close关闭 guānbìMeal豆粕 dòu pò
Come到达 dàodáMeatròu
Cut切割 qiē / qiè gēOnion洋葱 yángcōng
Dance舞蹈 wǔdǎoOrange橙色 chéngsè
DozuòPork猪肉 zhūròu
Dream梦想 mèngxiǎngPotato马铃薯 mǎlíngshǔ
Drinkhè / hēSalad沙拉 shālà
EatchīSaltyán
Fall秋天 qiūtiānSandwich威奇 wēi qí / jī
Find查找 cházhǎoSausage香肠 xiāngcháng
Forget忘记 wàngjìSouptāng
Get获得 huòdéSugartáng
Go离去 lí qùSupper晚餐 wǎncān
Hear听到 tīng dàoTurkey土耳其 Tǔěrqí
Help帮助 bāngzhùVegetables蔬菜 shūcài
Kiss亲吻 qīnwěn
Know知道 zhīdàoPeople人们 rénmen
LaughxiàoAunt大婶 dài / dà shěn
Learn学习 xuéxíBaby婴儿 yīng'ér
Like喜欢 xǐhuānBrother兄弟 xiōngdì
Live活的 huó dì / dí / deCousin表兄弟姊妹 biǎoxiōngdì zǐmèi
Lookkān / kànDaughter女儿 nǚer
LoveàiDentist 牙医 yáyī
Make制造 zhìzàoDoctor 医生 yīshēng
Mean有意义 yǒuyì yìFather父亲 fùqīn
Meet遇见 yùjiànGranddaughter孙女 sūnnǚ
Need需要 xūyàoGrandfather祖父 zǔfù
Open打开 dǎkāiGrandmother祖母 zǔmǔ
PlaywánGrandson孙子 sūnzi
PushtuīHusband丈夫 zhàngfu
Read阅读 yuèdúMother母亲 mǔqīn
Remember记住 jìzhùNephew侄子 zhízi
Return返回 fǎnhuíNiece 侄女 zhínü
RunpǎoNurse 护士 hùshi
SayshuōPoliceman警察 jǐngchá
See看见 kànjiànPostman邮差 yóu chà / chāi / chā
Sell出售 chūshòuProfessor 教授 jiàoshòu
Send发送 fāsòngSon 儿子 érzi
Sit坐下 zuò xiàTeacher 老师 lǎoshī
Sleep睡觉 shuìjiàoUncle叔叔 shū shū
Speak演讲 yǎnjiǎngWife 妻子 qīzi
Take
Talk谈论 tánlùn
Teachjiāo / jiào
Tell告诉 gàosu
Think思考 sīkǎo
Understand理解 lǐjiě
Wait等待 děngdài
Want想要 xiǎngyào
Work工作gōngzuò


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Chinese words and vocabulary. Try to memorize them to be able to use them in your daily conversation. Make sure to check our Learn Chinese page, which contains several lessons that might help you in your learning process.


Chinese Lessons