Slovak Phrases

Slovak Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Slovak phrases, expressions and words in Slovak, conversation and idioms, Slovak greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Slovak!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

English Phrases Slovak Phrases
 
English Greetings Slovak Greetings:
Hi! Ahoj !
Good morning! Dobré ráno !
Good evening! Dobrý večer !
Welcome! (to greet someone) Vitaj ! (formal: Vitajte)
How are you? Ako sa máš ? (formal: Ako sa máte ?)
I'm fine, thanks! Mám sa dobré, ďakujem.
And you? A ty? (formal: A vy?)
Good/ So-So. Dobré / Ani (zlé), ani (dobré)
Thank you (very much)! Ďakujem (veľmi pekne) !
You're welcome! (for "thank you") Ne máš za čo ! ( formal: Ne máte za čo !)
Hey! Friend! Hej ! Priateľu (Kámo) !
I missed you so much! Veľmi si mi chýbal/+a feminine) !
What's new? Čo nové ?
Nothing much Nič nové
Good night! Dobrú noc !
See you later! Tak zatiaľ !
Good bye! Dovidenia
Asking for Help and Directions
I'm lost Som stratený (feminine : Som stratená)
Can I help you? Môžem vám pomôcť ?
Can you help me? Môžeš (formal : môžete) mi pomôcť ?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Kde je (kúpeľňa / lekáreň) ?
Go straight! then turn left/ right! Choïte rovno! Potom dolava/doprava !
I'm looking for john. Hl’adám Johna.
One moment please! Moment, prosím !
Hold on please! (phone) Počkajte, prosím !
How much is this? Koľko to stojí ?
Excuse me ...! (to ask for something) Prepáčte...!
Excuse me! ( to pass by) Pardón!
Come with me! Poď so mnou !
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Slovak)? Hovoríš (formal : hovoríte) po (Anglicky/ Slovensky) ?
Just a little. Iba trochu.
What's your name? Ako sa voláš (formal : Ako sa voláte) ?
My name is ... Volám sa....
Mr.../ Mrs.…/ Miss… Pán.../ Pani.../Slečna....
Nice to meet you! Teši ma!
You're very kind! Si (formal : ste) veľmi milý (milá feminine) !
Where are you from? Odkiaľ si (formal : ste) ?
I'm from (the U.S/ Slovakia) Pochádzam (z Ameriky, zo Slovenska).
I'm (American) Som Američan.
Where do you live? Kde bývaš ?
I live in (the U.S/ Slovakia) Bývam (v Amerike, na Slovensku) ?
Did you like it here? Páčilo sa ti (formal : vám) tu ?
Slovakia is a wonderful country Slovensko je pekná krajina.
What do you do for a living? Akú máš (formal: máte) prácu ?
I work as a (translator/ businessman) Som ( prekladateľ/+ka/ podnikateľ/+ka feminine)
I like Slovak Mám rád Slovenčinu.
I've been learning Slovak for 1 month Už mesiac učím sa slovenčinu
Oh! That's good! Oh! To je dobré!
How old are you? Koľko máš rokov ?
I'm (twenty, thirty...) years old. Mám (dvadsať, tridsať...) rokov.
I have to go Musím isť.
I will be right back! Hneď (za chvílu) sa vrátim !
Wish Someone Something
Good luck! Veľa šťastia !
Happy birthday! Všetko najlepšie k tvojim narodeninám !
Happy new year! Šťastný nový rok!
Merry Christmas! Veselé Vianoce !
Congratulations! Gratulujem !
Enjoy! (for meals...) Dobrú chuť
I'd like to visit Slovakia one day Chcel (Chcela feminine) by som raz navštiviť Slovensko
Say hi to John for me Povedz Johnovi ahoj odo mňa.
Bless you (when sneezing) Na zdravie
Good night and sweet dreams! Pekné spi a sladké sny
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Prepačte !
Sorry (for a mistake) Je mi ľuto.
No Problem! Žiadný problem.
Can You Say It Again? Môžeš (formal: môžete) to povedať ešte raz ?
Can You Speak Slowly? Môžeš (formal: môžete) hovoríť pomalšie ?
Write It Down Please! Môžeš (formal: môžete) to napísať prosím ?
I Don't Understand! Nerozumiem !
I Don't Know! Neviem !
I Have No Idea. Neviem (o tom nič).
What's That Called In Slovak? Ako to voláme po slovensky ?
What Does "gato" Mean In English? Čo znamemá mačka po anglicky ?
How Do You Say "Please" In Slovak? Ako povieme "Please" po slovensky ?
What Is This? Čo to je ?
My Slovak is bad. Moja slovenčina je zlá.
I need to practice my Slovak Potrebujem použivať moju slovenčinu.
Don't worry! Neznepokojuj sa (formal : neznepokojujte sa)
Slovak Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Dobrý (á/é)/ Zlý (á/é : feminine/ neutral)/ Ani dobrý ani zlý
Big/ Small Veľký (á/é)/ Malý (á/é feminine/ neutral)
Today/ Now Dnes/ Teraz
Tomorrow/ Yesterday Zajtra/ Včera
Yes/ No Áno/ Nie
Here you go! (when giving something) Na/ Tu máš (formal: máte)
Do you like it? To máš (formal: máte) rád (+a feminine) (formal: rádi)?
I really like it! To naozaj mám rád(+a feminine) !
I'm hungry/ thirsty. Som hladný(á feminine)/ Som smädný(á feminine)
In The Morning/ Evening/ At Night. Ráno/ Večer/ V noci
This/ That. Here/There To/ Toto. Tu/ Tam
Me/ You. Him/ Her. Ja/ Ty. On/ Ona
Really! Naozaj !
Look! Pozri !
Hurry up! Rychlo !
What? Where? Čo ? Kde ?
What time is it? Koľko je hodín ?
It's 10 o'clock. 07:30pm. Je 10 hodín. Je pol ôsmej.
Give me this! Daj mi toto !
I love you! Milujem ťa !
I feel sick. Cítim sa chorý (á feminine)
I need a doctor Potrebujem isť k doktorovi.
One, Two, Three Jeden, dva, tri
Four, Five, Six štyri, päť, šesť
Seven, Eight, Nine, Ten sedem, osem, deväť, desať


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Slovak phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation.